Monday, September 2, 2013

Designers Problems

This is how A Designer is Compelled to Commit Suicide...

Tuesday, May 14, 2013

மானிட சமுத்திரம் நான்கணிதம் இயற்பியல் வேதியல் உள்ளிட்ட

பள்ளி உயர்நிலையின் முதல் தர பாடங்களை தேர்ந்தெடுத்தேன்.

எம் பணமும் வாழ்வியல் தரமும் உயர்த்தப்பட,

எம் பெற்றோர் எமக்களித்த பகுத்தறிவால் .

விடுமுறை விட்டால் விருந்தாளியாக சொந்த

ஊருக்கு சென்று உலவிய கடேசி தலைமுறை.

எப்போதாவது எண்ணை தேய்த்து சிகைக்காய் போட்டு

குளிக்கும் வெகு சிலரில் யானும் ஒருவன்.

ஆங்கிலத்தில் பிழையின்றி பேசத்தெரியும் எனினும்

தமிழில் தத்திதத்தியேனும் எழுதிவிடுவேன் .

பள்ளிப் படிப்பை பக்குவமாய் முடித்து

கணினி கன்னியின் மேல உள்ள காதலால்

கரம பிடித்தேன் கல்லூரியில் கணினி தொழில்நுட்பத்தை,

கற்றும் கொண்டேன் கல்வியை கசடற.

பெற்ற பட்டம் வா வா என்றது அயல் நாட்டிற்கு

தாய் மண்தான் முக்கியம் என்று முனக தனி மனிதனில்லை நான்,

“யாதும் ஊரே ” என்னும் கணியனின் வாக்கு இங்கு எனக்கு உதவியது

தமிழர்களை தரம் தாழ்த்தியே காணும்

மானஸ்தர்களின்  மத்தியில் மௌனமாய் சென்று செர்ந்துகொண்டேன்.

வசதிகளும் வசந்தங்களும் எளிதாகவே வந்து சேர்ந்தன அயல் நாட்டில்

மயில் போல திரிந்த தமிழனை அன்னப்பறவை போல் ஆக்கியது அந்நிய தேசம்

சமூக அந்தஸ்துகள் இருந்தும்

என் தாய் சமூகத்தின் மேல் அன்பின்றி பிரிந்தவன் நான்

வெளிநாடேனக்கு வீடல்ல விடுதிஎன்று

வெம்பும் மனம் படைத்தவன்

வீறு நடை போட்டு வீடு வந்து

பிறந்திருந்த மகனுக்கும் மகளுக்கும்

“கதிரவன்” என்றும் “கயல்விழி” என்றும்

பெயர் சூட்டி பெருமை கொள்ளும் தாழ்த்தப்பட்ட தமிழன்

சூழ் நிலைகளால் காணாமற் போன குமரி மா கண்டம் நான்

பணித்துளியல்ல , தனித்துளியுமல்ல ,                  

மானிட சமுத்திரம் நான் ” .

அ . டோனி இஃனேஷியஸ்
ஐந்தாம் ஆண்டு மாணவன்,
       ஆறாண்டு ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பவியல்,
கணினி மற்றும் பொறியியல் துறை,
பாரதிதாசன் பல்கலைகழகம்,
காசாமலை வளாகம்,
திருச்சி-23.


Sunday, May 13, 2012

Tips for VIVAThe Below Tips are solely the blind Belief of myself… Any false information is Deeply Regretted.
 •   Keep your presentation gentle... confident but not over confident.
 •   Express the inspiration, reason and importance of your project work...
 •   Start from the study you made b4 starting the project...
 •   Give appropriate reasons for every aspect of your selection of environment, Programming language and name of your project.
 •   Without waiting for questions you yourself expand every component of your project,
 •   Let the external know that you are interested so much in your project, to show this you have to be energetic and enthusiastic, above all happy to explain everything with a confident smile.
 •   If you have less or a very small demo, then take time to show the objects and individual components of your project work. Be sure that you have attained/completed your project upto satisfaction of your guide, your abstract and yourself. Admit the limitations and incompleteness if and only if it is spotted.
 •   If guide is in hurry and asked only important points just summarize your project smartly and elegantly. Try to keep your Language up to a standard.
 •   Don’t give time space to ask questions, if he interrupts in between just pause, answer and then continue your presentation.
 •   If u are questioned just answer it in a detailed fashion such that it covers maximum time so that the number of questions thrown at you will be less.
 •  If anything goes wrong at the execution don’t panic just ask time for resetting the process if you are sure of the execution on reset else explain the reason for error in an optimistic way.
 •   Try to explain a set of sample code to make them believe that you have coded your project.
 •  Complete your presentation with the same smile and confidence that u started with.
 •  At the finishing stage express the proud feeling of completing your project and about the future scope of the application, about up-gradations, removing the limitations, new versions etc. 

Tuesday, December 13, 2011

An SEO Attempt : http://www.nadarmakkalsakthi.com

 We hosted our first domain named www.nadarmakkalsakthi.com a couple of days ago. Astonishment is it had a ZERO ranking even when searched with the same URL. This gave me a challenge to bring in the view of Web. The next research is HOW TO ? ... There are indeed infinite ways found in the internet for promoting this site. Its a client oriented project hence we cannot convince them to make a Search Engine Friendly URL.
...
www.nadarmakkalsakthi.comIf you have time visit out www.nadarmakkalsakthi.com. Thank You !

Friday, August 19, 2011

C# Numbers Only Textbox


Number Input

Many times it is necessary for a C# Textbox control to only receive only numbers as input. A common technique used is to check the text to make sure it is a number and throw an exception if it is not.
But what if we could do one better? We can make a C# Textbox accept only numbers (integers).With the KeyPress C# event, this task is relatively simple and does not require a custom C# control. We will look over two common methods that are somewhat limited, and a better alternative at the end (if you are in a hurry, skip to the textbox that handles important non-integer keys).
7/5/11 Update: added third method, accounts for valid non-intergers keys
8/1/11 Update: Detect invalid paste events, allow navigation keys

Check KeyStrokes - TryParse

The first method of checking keystrokes is simple and available starting with the 2.0 version of the .Net Framework. The way to do it is by parsing the string as an integer with the TryParse C# function.
The TryParse function returns either a 0 or a number. 0 means that the string was not a pure number. The behavior is very convenient, so we can simple use:
private void txtType1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
   int isNumber = 0;
   e.Handled = !int.TryParse(e.KeyChar.ToString(), out isNumber);
}
The outcome of the parsing is not important. What matters here is if TryParse succeeded in parsing, which means the keystroke was a number. If e.Handled is set to true, that tells the textbox that you the programmer will take care of the keystroke, so setting it to true makes it ignore the keystroke...

Check KeyStrokes - Regex

However if we want to write more efficient C# code, it is better and faster to use Regular Expressions. Regular Expressions is a huge topic that I cannot hope to cover in a short article. However for the sake of simplicity, regular expressions are string combinations that are used to quickly match specific patterns in a body of text.
The one we need is "\\d+" which checks a single character to be a digit. That's it, C# regex at its finest:
private void txtType2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
   if (!System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(e.KeyChar.ToString(), "\\d+"))
     e.Handled = true;
}

Important non-integer Keys

The two methods above have a significant limitation, they suppress keystrokes that are not numbers but are perfectly valid, for example Backspace, Delete, Ctrl + C, etc. Writing an exception case for each of these would be rather inefficient. A better way is to flip it around and instead of checking that the input is valid (only numbers), we can for invalid inputs and suppress these.
private void txtType3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
  if (char.IsLetter(e.KeyChar) ||
    char.IsSymbol(e.KeyChar) ||
    char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) ||
    char.IsPunctuation(e.KeyChar))
    e.Handled = true;
} 
Now the textbox will accept number input as well as Backspace, delete, shift, the arrow keys, etc. However, as pointed out by a reader, it is now possible to paste text that has non-numeric characters.
To get around this issue, we first need to preview what the text is, and then either completely block the paste event for invalid inputs or paste only the numbers in the input. For our example, let's actually copy the parts of the pasted text that are valid (the numbers only).
private void txtType3_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
  //Allow navigation keyboard arrows
  switch (e.KeyCode)
  {
    case Keys.Up:
    case Keys.Down:
    case Keys.Left:
    case Keys.Right:
    case Keys.PageUp:
    case Keys.PageDown:
      e.SuppressKeyPress = false;
      return;
    default:
      break;
  }

  //Block non-number characters
  char currentKey = (char)e.KeyCode;
  bool modifier = e.Control || e.Alt || e.Shift;
  bool nonNumber = char.IsLetter(currentKey) || 
           char.IsSymbol(currentKey) || 
           char.IsWhiteSpace(currentKey) || 
           char.IsPunctuation(currentKey);

  if (!modifier && nonNumber)
    e.SuppressKeyPress = true;

  //Handle pasted Text
  if (e.Control && e.KeyCode == Keys.V)
  {
    //Preview paste data (removing non-number characters)
    string pasteText = Clipboard.GetText();
    string strippedText = "";
    for (int i = 0; i < pasteText.Length; i++)
    {
      if (char.IsDigit(pasteText[i]))
        strippedText += pasteText[i].ToString();
    }

    if (strippedText != pasteText)
    {
      //There were non-numbers in the pasted text
      e.SuppressKeyPress = true;

      //OPTIONAL: Manually insert text stripped of non-numbers
      TextBox me = (TextBox)sender;
      int start = me.SelectionStart;
      string newTxt = me.Text;
      newTxt = newTxt.Remove(me.SelectionStart, me.SelectionLength); //remove highlighted text
      newTxt = newTxt.Insert(me.SelectionStart, strippedText); //paste
      me.Text = newTxt;
      me.SelectionStart = start + strippedText.Length;
    }
    else
      e.SuppressKeyPress = false;
  }
}
The trickiest part is manually simulating the paste event of the textbox. Additionally, our previous version blocked the keyboard navigation keys (i.e. left arrow, right arrow, etc.). We fix this by explicitly allowing those keys.

Wednesday, July 27, 2011

Valarungal Vaalthugirom

"Valarungal Vaalthugirom" is a an extraordinary organization initiated by the dreams of a single person named Mr.Kurinchi Vaanan M.Sc(Media&Communication),P.hd.  A service oriented initiative to get quality aid towards the deserving people who come under the notice of the organization.I Tony Ignatius,M.Tech(CSE).Student of   Bharathidasan University provide my fullmost support and also personally recommend your support to this mighty service.
To its credit this organization has been REGISTERED.
இலக்கை அடைவதற்கு வளருங்கள் வாழ்த்துகிறோம் !
From July 28, 2011

From July 28, 2011

Visit : http://tonymtech.blogspot.com/2011/07/valatungal-vaalthugirom.html

and for more clarifications/information/contribution contact Mr Kurinchi Vaanan, Organizing Secretary - Valarungal Vaalthugirom.

Monday, June 27, 2011

MP3 Downloads , tamil.haihoi.com

www.tamil.haihoi.com is a top rated and a mp3 downlad site for tamil song downloads.
mp3 download ,mp3 downloads,free mp3 songs,mp3 songs, movie song, song downloads,tamil songs,tamil  mp3 download,tamil songs download,free songs download,movie mp3.www.tamil.haihoi.com
www.tamil.haihoi.com
www.tamil.haihoi.com
www.tamil.haihoi.com
www.tamil.haihoi.com
www.tamil.haihoi.com
www.tamil.haihoi.com
www.tamil.haihoi.com
click here to download mp3 songs.   it is a free songs, mp3 songs downloading site.    

Feel the Pulse of Tech' !!!

Feel the Pulse of Tech' !!!
Ur's may stop, but this will Beat 4 EVER